Διαχείριση

Ανάπτυξη & υποστήριξη συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Ανάπτυξη & υποστήριξη συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004/ EMAS

Ανάπτυξη & υποστήριξη συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000:2005/ (HACCP)

Ανάπτυξη & υποστήριξη συστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας OHSAS/ ISO 18001

Σύνταξη τεχνικού φακέλου ασφάλειας & συμμόρφωσης/ CE Mark

Αειφορικές διαχειριστικές μελέτες Δασών/ Οικολογικά σήματα ( Eco label)

Ανάπτυξη & υποστήριξη συστήματος διαχείρισης & οργάνωσης αγροτικών προϊόντων (GLOBALGAP/ EUREPGAP/ AGRO/ Βιολογικά)

Ανάπτυξη & υποστήριξη συστήματος Διαχειριστικής επάρκειας οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα/ ΕΛΟΤ 1429:2008

Ανάπτυξη & υποστήριξη συστήματος στις Υπηρεσίες εκπαίδευσης & τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών/ ΕΛΟΤ 1433:2008

Ανάπτυξη & υποστήριξη συστήματος για τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών των συνεργείων, των φανοποιείων και των επιχειρήσεων πώλησης αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων/ ΕΛΟΤ 1434:2008