Γεωλογία - Γεωτεχνικά - Υδρογεωλογικά

Γεωλογικές έρευνες & μελέτες εξακρίβωσης συνθηκών υπεδάφους για γεωτεχνικές εφαρμογές καθώς και περιβαλλοντικών επιπτώσεων (στρωματογραφία, εντοπισμός εδαφικών χαρακτηριστικών, τεκτονική χαρτογράφηση κλπ.)

Γεωλογικές μελέτες για τεχνικά έργα (θεμελιώσεις, οδοποιία, γέφυρες, σήραγγες, φράγματα, ευστάθεια πρανών κλπ)

Γεωλογικές μελέτες σταθεροποίησης κατολισθήσεων, διευθέτησης χείμαρρων, προστασίας παράκτιων ζωνών από διάβρωση, Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων / Υπολειμμάτων

Μελέτες υδραυλικών έργων/ αποχέτευσης όμβριων – ακαθάρτων/ ύδρευσης/ εγγειοβελτιωτικών έργων

Μελέτες εντοπισμού και καταλληλότητας υλικών για χρήση ως αδρανή, δομικοί λίθοι κλπ

Ερευνητικές - δειγματοληπτικές γεωτρήσεις κοιτασμάτων για γεωλογικούς, γεωθερμικούς, γεωργικούς και οικονομικούς σκοπούς

Γεωφυσικές και γεωσεισμικές έρευνες και μελέτες (εντοπισμός φυσικών εγκοίλων, έμμεσος προσδιορισμός των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους κλπ)

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων σε διάφορες τεχνικές εταιρείες, Ιδρύματα, Οργανισμούς

Μελέτες υδρογεωλογικές - υδρολογικές για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων και την διαχείριση του υδατικού δυναμικού

Σύνταξη τεχνικών - γεωλογικών εκθέσεων για την έκδοση άδειας υδρογεωτρήσεων

Μελέτες εντοπισμού υδροφόρων στρωμάτων για υδρευτικούς & αρδευτικούς σκοπούς

Συλλογή στοιχείων βάθους και ποιότητας νερού από τις υφιστάμενες κρατικές και μη γεωτρήσεις

Μελέτες για επεξεργασία νερού επιβαρημένου με βαρέα μέταλλα / αφαλάτωση θαλασσινού, υφάλμυρου νερού/ αποσιδήρωση/ αποστείρωση, ρύθμιση ph, κλπ.

Διεξαγωγή αναλύσεων ελέγχου ποιότητας νερού και λυμάτων

Η σύνταξη του προγράμματος εργαστηριακών δοκιμών, η αποστολή των δοκιμιών σε εξειδικευμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο, καθώς και η επίβλεψη εκτέλεσης των εργαστηριακών δοκιμών

Χαρτογράφηση υπεδάφους/ γεωφυσικές διασκοπήσεις για τον προκαταρκτικό έλεγχο εδαφών, που προορίζονται για τεχνικές κατασκευές με τη φόρτιση συνεχούς ρεύματος από κινητή μονάδα και διάταξη ηλεκτροδίων μέτρησης της διαφοράς δυναμικού του υπεδάφους. Τα αποτελέσματα επαληθεύουν σε δεύτερη φάση αναλύσεις δειγμάτων από επιλεκτικές δειγματοληπτικές γεωτρήσεις σε συνεργασία με εργαστήρια υδρομηχανικής.

Αβαθείς ηλεκτρομαγνητικές διασκοπήσεις σε προκαθορισμένα σημεία για την ψηφιακή αποτύπωση και ασφάλεια στις εκσκαφές εφαρμογής των μητροπολιτικών δικτύων υποδομών, οπτών ινών κλπ.

Γεωηλεκτρικές τομογραφίες και οριζοντιογραφίες μέσω μεθόδων Schlumberger – Pole Dipole κλπ. για τον προσδιορισμό της ειδικής αντίστασης των πετρωμάτων και την αποτύπωση της στρωματογραφίας σε ζητούμενους χώρους ενδιαφέροντος

Έλεγχος για τον εντοπισμό κοιλοτήτων, σπηλαιώσεων και καρστικών κενών

Γνωματεύσεις γεωτεχνικής καταλληλότητας

Δημιουργία θεματικών χαρτών με την απεικόνιση του πορώδους των πετρωμάτων, των βασικών υδραυλικών ιδιοτήτων τους και την ιοντική τους συγκέντρωση όσον αφορά την αγωγιμότητα με σκοπό την αποφυγή διάνοιξης υδρογεωτρήσεων σε υφάλμυρους ή μολυσμένους υδροφόρους ορίζοντες

Προσδιορισμός του βέλτιστου σημείου γείωσης σε οποιαδήποτε διάσταση και γεωμορφολογία του φυσικού ανάγλυφου για χρήση τεχνικών φωτοβολταϊκών πάρκων και κατασκευών που προϋποθέτουν ύψιστη ασφάλεια από κεραυνούς

Ανίχνευση της αλλαγής των μαγνητικών ιδιοτήτων του υπεδάφους λόγω της παρουσίας δομών που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους μέσω μη καταστρεπτικής μεθόδου.