Οικονομία

Οικονομοτεχνικές μελέτες

Επιχειρησιακά σχέδια/ Business plan

Προγράμματα προώθησης πωλήσεων/ Marketing plan

Διαχείριση και προγραμματισμός έργων/ Project management

Επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά/ Εθνικά Προγράμματα:

  • Αναπτυξιακός/ Επενδυτικός Νόμος
  • ΕΣΠΑ
  • Προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • ΟΑΕΔ
  • Αγροτική Ανάπτυξη/ Νέοι Αγρότες

Έργα Σύμπραξης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα/ ΣΔΙΤ